ИСПОРАКА

Цената на испораката е различна во зависност од категоријата на производите. За пратка под 6500 ден испораката е на трошок на нарачателот, плаќањето за испораката се врши при приемот на производот на брзата пошта која го врши транспортот. Доколку производот е над 6500 ден испораката е на наш трошок.

Пратката се испорачува во рок од 1 до 3 работни денови до секое населено место, до влез на станбен објект од адресата. Недела и државни празници пратките не се испорачуваат. Пратките се секогаш добро спакувани за да не се оштетат при испораката, должни сте веднаш по примањето на пратката да ја проверете и доколку има видливи оштетувања веднаш да реагирате кај лицето што ја доставува пратката.