ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Оваа политика се однесува на приватноста на податоците на веб сајтот www.avtogumi.mk, сите податоци кои се прибираат при користење на услугите се чуваат во базата на податоци согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Сите податоци кои ќе ги внесете преку формата за регистрација/нарачка ќе се користат при испорака на производот, реализација на плаќањето, како и за обезбедување на гаранција на производот. Личните податоци нема да бидат отстапени на трети лица освен доколку не е побарано од надлежен орган кај кој се води соодветна постапка.

Податоци кои се потребни при нарачката се следниве:
- Име и презиме
- Поштенска (за испорака на производот)
- e-mail адреса
- Телефонски број за конакт

Го задржуваме правото да ги користеме ИП адресите и другите податоци за откривање на идентитетот во случај на спроведување на законска постапка.

AVTOGUMI.MK може да ја промени оваа изјава на приватност во било кое време со објавување на изменетиот текст на изјавата на приватност на податоците во делот “Изјава на приватност„ на Интернет страницата. Измената на изјавата на приватност стапува на сила веднаш по објавата веб сајтот avtogumi.mk

Секој корисник самиот е одговорен и должен периодично да ја посетува оваа страница и да ги согледа промените во Изјавата на приватност. Продолжување на користењето на оваа Интернет страница од страна на Крајниот корисник по стапување на сила на измените, подразбира дека Крајниот корисник ги потврдува и ги прифаќа сите услови на изменетата Изјава на приватност.